Royalgres - Gạch mờ - Bán Bóng

KTS 362253 SE-1
Dòng:             30x60