GẠCH BÓNG

JL88S20
Dòng:             80x80 Khắc Kim